View Colofon
Original text "L’Impero romano in 100 date" written in IT by Fabio Guidetti,
Other translations
Published in edition #1 2017-2019

Het Romeinse Rijk in 100 data

Translated from IT to NL by Lies Lavrijsen
Written in IT by Fabio Guidetti

9 
11 september. Na een bloedige veldslag van meer dan drie dagen bij het  Teutoburgerwoud, in het noordelijke deel van Germanië, worden drie hele  Romeinse legioenen met aan het hoofd gouverneur Publius Quinctilius  Varus in de pan gehakt door een alliantie van Germaanse volksstammen  onder leiding van Arminius, hoofdman van de Cherusken. Het nieuws  van de nederlaag brengt een enorme schokgolf teweeg in Rome: Augustus  besluit alle manschappen terug te trekken uit de gebieden tussen de Rijn  en de Elbe, die in de jaren vanaf 12 v. Chr. veroverd waren door Drusus en  daarna Tiberius (de zonen van zijn vrouw Livia, geboren uit haar eerste  huwelijk met Tiberius Claudius Nero). Daarmee geeft hij het reeds begon nen project op om er een Romeinse provincie van te maken. Vanaf dat  moment, en tot op vandaag, vormt de Rijn de definitieve grens tussen de  Latijnse en de Germaanse wereld. 

14 
19 augustus. Keizer Augustus overlijdt op 75-jarige leeftijd in Nola,  Campanië, na bijna vierenveertig jaar bestuur. Hij wordt opgevolgd door  Tiberius, een zoon uit het eerste huwelijk van zijn vrouw Livia, die de prin ceps als erfgenaam aangenomen had in 4 n. Chr., na de dood van Gaius  Caesar; bij diezelfde gelegenheid had Augustus Tiberius gedwongen om  op zijn beurt zijn neef Germanicus, de zoon van zijn broer Drusus, als erf genaam aan te nemen. Bij wijze van legaat laat Augustus de Senaat een  reeks geschriften toesturen, waaronder een autobiografisch werk, een me morie met bestuurlijke adviezen bestemd voor Tiberius, en gedetailleerde  instructies voor zijn vergoddelijking. In tegenstelling tot zijn adoptievader  Julius Caesar wilde Augustus tijdens zijn leven niet als godheid aanbeden  worden, pas postuum zou hij die eer aanvaarden. Na zijn dood krijgt hij de  titel Divus Augustus en wordt hij vereerd als beschermgod van de stabili teit van Rome en het Romeinse Rijk; de vergoddelijking, die door de  Senaat via een speciale procedure wordt bekrachtigd, zal vanaf dan toege kend worden aan alle keizers die zich tijdens hun leven goede bestuurders  betoond hebben en de bevoegdheden van de senatoriale orde gerespec teerd hebben. Ten slotte bevatten de documenten ook een verslag dat  Augustus kort voor zijn dood geschreven heeft over alles wat hij tijdens zijn  lange bewind gerealiseerd had: de Senaat besluit de tekst, in het Latijn en  het Grieks, in alle provincies van het Rijk te laten publiceren onder de titel  De daden van de goddelijke Augustus (Res Gestae Divi Augusti). Er zijn  meerdere fragmenten van bewaard gebleven in de vorm van stenen inscrip ties, vooral afkomstig uit steden in Klein-Azië, die het mogelijk gemaakt  hebben de hele tekst opnieuw samen te stellen. Augustus doet op uiterst  bondige wijze verslag van alles wat hij op politiek en militair gebied ondernomen heeft, en van de eer die de Senaat en het Romeinse volk hem daar voor bewezen hebben. 
Zijn opvolger Tiberius, die keizer wordt op 54-jarige leeftijd, heeft  de moeilijke taak de loodzware erfenis van Augustus verder te zetten, maar  bezit niet het charisma van zijn voorganger. Zijn schuchtere, bedeesde ka rakter maakt dat hij vaak op onbegrip stuit bij de meest vooraanstaande  leden van de Senaat. De senatoriale geschiedschrijving (daarbij denken we  in de eerste plaats aan de Annalen van Cornelius Tacitus) schetst een duis ter portret van deze princeps – hij wordt afgeschilderd als een hypocriete,  wrede tiran. Dat beeld strookt echter niet met de realiteit: hoewel Tiberius  de politiek van Augustus zeer rechtlijnig doorzette, probeert hij het princi paat ook een meer ‘republikeinse’ dimensie te geven en zoekt hij voortdu rend de samenwerking met de Senaat op – hij neemt deel aan senaatszittingen,  breidt de administratieve en rechterlijke functies van de Senaat uit en laat  de senatoren zelf magistraten benoemen. 

14 
26 mei. In Rome wordt de overwinning van Germanicus gevierd, die bij  verschillende veldtochten voorbij de Rijn herhaaldelijk de plaatselijke  stammen verslagen heeft en zelfs een deel van de veldtekens die Varus bij  het Teutoburgerwoud verloren had, heeft weten te recupereren. Bij de be roemde krijgsgevangenen die hij heeft meegevoerd naar Rome om mee te  lopen in zijn triomftocht bevindt zich onder andere Thusnelda, de vrouw  van Arminius, met haar pasgeboren zoontje. De jonge erfgenaam van  Tiberius is op dat moment populairder dan ooit, wat scherp contrasteert  met het klimaat van rancune tegenover de keizer zelf. Meteen na de triomf tocht wordt Germanicus naar het oosten gestuurd om toezicht te houden  op de omvorming van de voormalige vazalstaten Cappadocië, Cilicië en  Commagene, waarvan de vorsten recent overleden waren, tot provincies  van het Romeinse Rijk; tijdens die missie komt hij echter ernstig in aanva ring met Gnaeus Calpurnius Piso, de gouverneur van Syria, die Tiberius  met hem meegestuurd had en met wie hij voortdurend bevoegdheidscon flicten heeft. Als Germanicus op 10 oktober van het jaar 19 in Antiochië  na een plotse ziekte sterft, nauwelijks drieëndertig jaar oud, doet het ge rucht al snel de ronde dat Tiberius hem heeft laten vergiftigen uit angst  voor zijn buitengewone populariteit, en dat Piso daarbij als handlanger  fungeerde. 
In jaar 17 sterft de historicus Titus Livius, die afkomstig was uit  Padua, uit een plebejische familie stamde en bekendstond om zijn republi keinse sympathieën; hij zal herinnerd worden om zijn boeken Ab Urbe con dita (Sinds de stichting van de stad), het grootste in het Latijn geschreven  geschiedkundige werk, dat de geschiedenis van Rome behelst vanaf de stichting van de stad tot op dat moment. Van dit monumentale werk zijn  35 boeken bewaard gebleven, iets minder dan een kwart van de oorspron kelijke omvang. 

23 
Drusus Minor, die na het overlijden van Germanicus de enige overgeble ven zoon en natuurlijke erfgenaam van Tiberius is, komt in onduidelijke  omstandigheden om het leven. In diepe rouw gedompeld trekt de keizer  
zich nog meer terug uit het publieke leven: enkele jaren later, in het jaar 27,  ruilt hij Rome definitief in voor zijn villa op Capri, van waaruit hij zijn be stuurstaken blijft waarnemen. Lucius Aelius Seianus, die door de princeps  was aangesteld als prefect van de Praetoriaanse garde – de keizerlijke lijf wacht – maakt in Rome van de situatie gebruik om de macht naar zich toe  te trekken: als vertegenwoordiger van het keizerlijke gezag in de stad mis bruikt Seianus Tiberius’ vertrouwen om de senatoriale orde beetje bij  beetje van zijn taken te ontheffen, spant hij politieke processen aan tegen  zijn tegenstanders en zelfs tegen verschillende leden van de keizerlijke fami lie, tot hij uiteindelijk het hele openbare leven controleert. Wanneer  Tiberius uiteindelijk van Antonia, de weduwe van zijn broer Drusus, ver neemt waar Seianus mee bezig is, ontzet hij hem uit zijn functies en laat  hem op 18 oktober van het jaar 31 door de Senaat ter dood veroordelen en  terechtstellen. Op dat moment wordt eindelijk ook duidelijk hoe Tiberius’  zoon aan zijn einde gekomen is: Seianus’ ex-vrouw Apicata onthult dat  haar man de erfgenaam van de princeps acht jaar eerder heeft laten vergifti gen omdat hij diens plaats als opvolger wilde innemen; Drusus’ vrouw  Livilla, die een verhouding had met Seianus, zat bovendien in het complot.  Met de val van de machtige prefect van de Praetoriaanse garde is het eerste  openlijke conflict tussen de keizer en een hoge legerfunctionaris een feit:  iets wat in de daaropvolgende eeuwen herhaaldelijk zal voorkomen, en wat  vaak uitmondt in regelrecht machtsmisbruik waarbij nu eens de een, dan  weer de ander aan het langste eind trekt. 

29 
18 maart. Op de vooravond van het joodse paasfeest laat Pontius Pilatus,  de gouverneur van Judea, op vraag van het Sanhedrin van Jeruzalem een  plaatselijke religieuze leider tot de kruisdood veroordelen: het gaat om  Jezus van Nazareth, een profeet die een grote schare volgelingen om zich  heen heeft weten te verzamelen, vooral uit de onderste lagen van de bevol king. De priesters van de tempel zien hem als een gevaar omdat hij de  Messiasverwachting van het joodse volk een pauperistische en mogelijk  subversieve invulling geeft. De veroordeling en terechtstelling van Jezus  houden zijn leerlingen echter niet tegen: onder leiding van zijn rechter hand Petrus beginnen ze de leer van hun meester te verspreiden bij de  joodse gemeenschappen van Palestina en Syria en verkondigen ze dat hij  uit de dood is opgestaan. 

37 
18 maart. Keizer Tiberius overlijdt op 77-jarige leeftijd in Misenum:  zodra het nieuws Rome bereikt, breken op straat vreugdetaferelen los. Als  nieuwe princeps wijst de Senaat de vierentwintigjarige Gaius aan, de jong ste zoon van Germanicus en de enige die de machinaties van Seianus over leefd heeft. De jongeman draagt de bijnaam Caligula, wat ‘kleine caliga’  betekent: de caliga was een sandaal die tot de uitrusting van het Romeinse  leger behoorde, en Gaius, die tussen de soldaten was opgegroeid, droeg dit  schoeisel al van kleins af aan. Gaius heeft weinig voeling met de delicate  evenwichtsoefeningen die vereist zijn voor het institutionele compromis  dat door Augustus in het leven geroepen en door Tiberius voortgezet was,  en zijn bestuursstijl inspireert zich vanaf het begin meer op bepaalde  vormen van het koningschap dan op de het principaat; hij voert een mo narchie naar hellenistisch model in, die veel lijkt op wat Rome tachtig jaar  daarvoor uitgeprobeerd had onder de dictatuur van Julius Caesar.  Enerzijds vertaalt dit zich in maatregelen die hem erg geliefd maken bij het  volk, zoals de vrijlating van gevangenen en het gratis uitdelen van voedsel  en geld; anderzijds keert hij zich af van de republikeinse traditie van res pectvolle samenwerking met de Senaat, die hij in een minderwaardige posi tie dwingt. In aristocratische kringen groeit de antipathie tegen de princeps  dan ook snel, en binnen slechts een paar jaar zal dat leiden tot een samen zwering die hem het leven kost. De despotische houding van Gaius hangt  samen met een goddelijke opvatting van de keizerlijke macht: Gaius laat  zich, net als Julius Caesar vóór hem, al bij leven als godheid vereren, en  dringt deze persoonlijkheidscultus ook op aan de leden van de senatoriale  orde, iets wat zijn voorgangers zorgvuldig vermeden hadden. Gedurende  de hele beginperiode van het keizerrijk en zeker tot het begin van de vierde  eeuw zal het bestuur van Rome voortdurend balanceren tussen de tegenge stelde polen van principaat en monarchie, en de keizers zien hun eigen rol  nu eens als die van de hoogste magistraat in een republiek, dan weer als die  van een autocraat bekleed met goddelijke macht. 

41 
24 januari. Keizer Gaius wordt op 28-jarige leeftijd door samenzweerders  vermoord, samen met zijn vrouw Cesonia en zijn pasgeboren dochtertje.  Terwijl de Senaat debatteert over de vraag of ze een nieuwe princeps uit  hun eigen rangen moeten kiezen of de republiek in ere moeten herstellen,  roepen de soldaten van de Praetoriaanse garde (nadat ze hem gevonden 
hadden in de vertrekken waar hij zich schuilhield) de enige overlevende  mannelijke telg van de keizerlijke familie uit tot keizer: de vijftigjarige  Claudius, de jongere broer van Germanicus, die tot op dat moment aan  alle samenzweringen ontsnapt was omdat niemand hem geschikt achtte  voor het staatsbestuur. De nieuwe princeps lijdt namelijk al vanaf zijn ge boorte aan allerlei kwalen, waardoor hij mank loopt en stottert, en om die  reden had hij zich altijd ver van het openbare leven gehouden en zich aan  de studie gewijd, met name aan het schrijven van geschiedkundige en oud heidkundige werken. Tegen alle verwachtingen in blijkt Claudius een be kwaam politicus en een uitstekend bestuurder, die het principaat opnieuw  in lijn brengt met de augusteïsche traditie, hoewel hij ook gehoor geeft aan  enkele verzuchtingen die opgedoken waren tijdens het traumatische  bewind van zijn neef Gaius. De belangrijkste nieuwigheid is dat het princi paat onder Claudius een gecentraliseerd, efficiënt bestuurssysteem krijgt  dat rechtstreeks onder gezag van de princeps staat, waarbij de traditionele  republikeinse magistratuur gepasseerd wordt. Zo beperkt hij de beoorde lingsvrijheid en het cliëntelisme waarmee de senatoren gewoonlijk te werk  gingen bij openbare aanbestedingen, ook al omdat een groot deel van de  nieuwe bureaucratie bestaat uit mensen uit de lagere sociale klassen, cavale risten of vrijgelaten slaven, van wie Claudius meer trouw en gehoorzaam heid kan verwachten dan van de machtige senatorenfamilies. In deze  periode begint dan ook de graduele verwijdering van de senatoren van het  daadwerkelijke bestuur van het Keizerrijk, een proces dat twee eeuwen  later voltooid zal zijn. Claudius geeft bovendien een nieuw elan aan de  openbare werken, hij laat nieuwe aquaducten bouwen en een nieuwe  haven aanleggen bij de Tibermonding, en hij maakt opnieuw werk van de  territoriale uitbreiding van het Rijk: verschillende voormalige vazalstaten  worden als provincies ingelijfd (Mauretania, Lycië, Judea, Thracië) en hij  begint aan de verovering van Brittannië, die veertig jaar later, tijdens het  principaat van Domitianus, afgerond zal worden.

More by Lies Lavrijsen

Ortensio

Volgens hem bestaat de wereld uit lijnen. Geen evenwijdige lijnen, het  maakt hem niets uit waar ze samenkomen. Wat telt is de ruimte ertussenin,  en wat die ruimte vult, wat geboren wordt en sterft in de tijd die ze onver anderlijk en denkbeeldig vastlegt in de geest van de eenzame waarnemer.  De horizon die de hemel scheidt van de baai van Sant’Eufemia is een  lijn. Bij een heldere zonsondergang lijkt de Stromboli vaak dichterbij. Hij  ziet eruit als een bijna zwarte piramide, van de top stijgt een grijze rook pluim op, die Ortensio met moeite kan onderscheiden. Een andere lijn  wordt gevorm...
Translated from IT to NL by Lies Lavrijsen
Written in IT by Maurizio Amendola

Residence

Appartement 11  HET KIND  Dat kind, kijk goed naar dat kind.  Iedere zomer is dat kind een jaar ouder.  Iedere zomer geeft de zon zijn kastanjebruine haar een lichtere  kleur, rossig met een blonde glans. Iedere zomer pompt het ’s morgens de  banden van zijn bmx op en rijdt rondjes door de Residence, langs de stenen  tuinmuur van waarachter het zijn leeftijdsgenootjes begluurt die voetbal len op het gravelveld. Ze schreeuwen allerlei vieze woorden. Vieze woorden  die het kind zelf nog nooit gezegd heeft.  De Residence bestaat uit twee identieke gebouwen van drie verdie pingen. Ze zijn elkaars...
Translated from IT to NL by Lies Lavrijsen
Written in IT by Maurizio Amendola

Barbaren in het Romeinse Rijk

Waarom kwam het Romeinse Rijk ten val? Over die vraag breken wij  Europeanen ons al sinds het begin van onze geschiedenis het hoofd, waar bij we vaak ook reflecteren (soms expliciet, soms stilzwijgend) over de ge volgen van die gebeurtenis uit het verre verleden op ons heden. We waren  onder de indruk van de monumentale overblijfselen van het oude Rome,  groeiden op met de immateriële erfenis ervan, bewonderden de economi sche, technologische en culturele verworvenheden van het Romeinse Rijk;  en we vroegen ons af hoe de westerse beschaving geëvolueerd zou zijn als de  ineenstorting van dat Ri...
Translated from IT to NL by Lies Lavrijsen
Written in IT by Fabio Guidetti

Tijdmeters in de oudheid

Hoe kun je de tijd meten? Kunnen we deze categorie van het denken en van de werkelijkheid wel echt begrijpen, of ontglipt hij ons zodra we hem proberen waar te nemen? In onze wereld van vandaag, waar klokken en kalenders op ieder gewenst moment voor iedereen toegankelijk zijn, kunnen we ons nog moeilijk voorstellen hoe het geweest moet zijn om te leven zonder te weten hoe laat of welke dag het was. Nog maar een paar generaties geleden  konden alleen de rijksten en best geschoolden een krant lezen en bezaten alleen zij een zakhorloge. Wie daarentegen op het platteland woonde en werkte, was voor...
Translated from IT to NL by Lies Lavrijsen
Written in IT by Fabio Guidetti
More in NL

Een suizen

Tijdens het laatste gedeelte van de reis had hij door het smerige raam van de trein de randen van de hemel gezien. Hij kwam een stukje overeind om ook aan de andere kant van de coupé te kijken en kwam daardoor in de buurt van de slapende man wiens gezicht achter het gordijn verborgen ging en die zijn rechterhand ferm op een kleine reistas op de stoel naast hem hield. Ja, door het raam aan zijn kant was hetzelfde te zien. Een compacte, paarsblauwe strook in een vlak evenwijdig aan een uitgestrekt veld vol met uitgedroogde graspollen. En aan de rand daarvan een helder lichtblauw, als een verre z...
Translated from RO to NL by Charlotte van Rooden
Written in RO by Lavinia Braniște

Dagboek van een Portugese in Angola

Proloog Jarenlang werd ik om de oren geslagen met verhalen over Angola. Extreme verhalen van mensen die op slag verliefd waren op het land en zich er helemaal thuis voelden, maar ook van anderen die het haatten en er niet konden wennen. Sensationele verhalen die pure fictie leken, omdat iets in mij niet kon geloven dat het allemaal echt waar was. Ik dacht altijd dat ze flink overdreven en dat ze er, zoals dat gaat met doorvertelde verhalen, zelf wat aan toevoegden en in dit geval zelfs een volstrekt andere versie vertelden. Ik wist heel lang niet of ik dit mythische land nu wel of niet bete...
Translated from PT to NL by Finne Anthonissen
Written in PT by Patrícia Patriarca

Eindelijk heb je een kamer voor jezelf

Ik zit ongemakkelijk, maar ik durf niet te bewegen omdat ik je niet wakker  wil maken. De zeurende pijn bedaart als ik mijn rug recht. Ik zit half op de  rand van het bed en laat het matras helemaal voor jou. Nu je in een diepe  slaap bent gevallen, kan ik je eindelijk zachtjes door je haar strelen. Je vindt  het maar niks als ik dat doe als je wakker bent.  Op de bank haalde ik de schade in. Wanneer je bijna in slaap viel, in  slaap gewiegd door een dag vol rennen en spelen, zette ik je voor een teken film. Dan bleef ik je door je haren woelen. Mijn liefkozingen liet je toe  omdat je half bui...
Translated from PT to NL by Anne Lopes Michielsen
Written in PT by João Valente

Vogels die de toekomst zingen

Hij lijkt een onmogelijke kruising tussen een uil, een vleermuis, een pinguïn en een wasbeer, en heeft een blauwe vacht, grote rode ogen, een gele snavel, geen handen maar twee kleine vleugels die bewegen als je hem aanzet. Gefeliciteerd met je verjaardag, zegt ze. Noa heeft geen spijt van haar aankoop, ook al was hij iets boven haar budget. Ze heeft haar zakgeld tien weken lang opzij moeten leggen om het geld bij elkaar te krijgen, maar nu ze ziet dat hij zo enthousiast is, is ze blij dat ze de bioscoop, het pretpark en zelfs het bowlen met haar vriendinnen op vrijdagen ervoor heeft opgegev...
Translated from ES to NL by Joep Harmsen
Written in ES by Alejandro Morellón Mariano

Een paar verdwaalde minuten

De dag begint eerder dan ik had gedacht. Ik had de wekker gezet om vier voor zes. Daar had ik verschillende redenen voor. Ik wilde tijd hebben voor mijn vroegeochtendmeditatie en ook om dertig minuten te kunnen wachten zodat de pil die mijn schildklierfunctie verbetert al begint te werken voor mijn kopje koffie en ik daarna kan beginnen aan een reeks oefeningen die de vetverbranding aanzwengelen doordat ik mijn spieren aanspan met behulp van niets meer dan mijn eigen gewicht, zonder dat ik in de tussentijd vergeet de boiler aan te zetten aangezien het zo’n vier uur duurt om het water op te w...
Translated from RO to NL by Charlotte van Rooden
Written in RO by Cristina Vremes

Vogels vliegen niet over buitenwijken

Deze tekst is afkomstig uit de verhalenbundel Skorosmrtnica, uitgegeven door Geo poetika in 2021. Uit de cyclus ‘Vogels vliegen niet over buitenwijken’ Ieder cultureel centrum in iedere kleinere plaats is veranderd in een winkel waar op de stoep drie of vier mannen in Adibas-slippers aan hun pilsjes lurken. De een zegt politici zijn eikels, de ander gooit er een scheldwoord doorheen, de derde spuugt en de vierde, als die er al is, drukt zachtjes tegen het plaatstalen uiteinde van wat ooit een dakgoot was. Jovan Vokanović, de enige zoon uit een groot huishouden in Demirovac, bijna universita...
Translated from SR to NL by Pavle Trkulja
Written in SR by Ana Marija Grbic